ความรับผิดชอบ
- วางแผนกลยุทธ์และแผนในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ดูแลกิจกรรมต่างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
- ติดตามและวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมของคู่แข่งและโปรโมชั่นเพื่อที่จะนำไปใช้กับการวางแผน
- สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าปัญหาและสถานการณ์ทางการตลาดโดยรวม
- สรุปปัญหาและทำรายงานกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ
• ป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชายหรือหญิงอายุ 23-30 ปีขึ้นไป
• มีประสบการทางด้านการตลาดหรือการจัดการโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทักษะการสื่อสารและทักษะการประสานงานดีเยี่ยม
• มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
• สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการมองสถานการณ์ได้หลายมุมมอง
• มีความสามารถในการโน้มน้าวใจได้ดี
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งไฟล์ประวัติส่วนตัวของท่านในรูปแบบของ Microsoft Word พร้อม รูปถ่ายปัจจุบันมาที่
บริษัท Playcybergames จำกัด อาคาร UM Tower เลขที่ 9 ชั้น 24 ถ.รามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
E-mail
: hr@playcybergames.com